ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈАУТОМЕХАНИЧАРНа овом смеру, током трогодишњег школовања, ученик се оспособљава за:

Практичну наставу ученици првог разреда изводе у школској радионици, а ученици другог и трећег разреда у приватним аутосервисима у Бечеју, или у месту становања.
часови означени са * су вежбе
b - блок наставаНазив предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Опште образовни предмети
Мађарски језик и књижевност
3 (111)
2 (74)
2 (64)
Српски као нематерњи језик
2 (74)
2 (74)
2 (64)
Страни језик
2 (74)
2 (74)
2 (64)
Историја
3 (111)
-
-
Географија
2 (74)
-
-
Музичка уметност
-
1 (37)
-
Ликовна култура
-
1 (37)
-
Устав и права грађана
-
-
1 (32)
Физичко васпитање
2 (74)
2 (74)
2 (64)
Математика
3 (111)
3 (111)
2 (64)
Рачунарство и информатика
2* (74)
-
-
Екологија и заштита животне средине
1 (37)
-
-
Стручни предмети
Хемија и машински материјали
2 (74)
-
-
Техничка физика
2 (74)
-
-
Техничко цртање
3* (111)
-
-
Механика
3 (111)
-
-
Основе електротехнике
-
2 (74)
-
Машински елементи
-
2 (74)
2 (64)
Технологија обраде
-
3 (111)
-
Организација рада
-
-
2 (64)
Технологија образовног профила
-
2 (74)
3 (96)
Практична настава са технологијом рада
4* (148)
12* (444)
14* (448) + 60b
Изборни предмети
Грађанско васпитање
Верска настава
1 (37)
1 (37)
1 (32)