ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈБРАВАР ЗАВАРИВАЧНа овом смеру, током трогодишњег школовања, ученици се оспособљавају да:

Тежиште образовања за овај образовни профил је на развијању стручних компетенција и значајном повећању удела практичних фаза учења, пре свега у предузећима. Образовни процес ће се реализовати по кооперативном моделу који карактерише интензивна сарадња школе и комапанија.
часови означени са * су вежбе
b - блок настава
pn - практична настава

>
Назив предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Опште образовни предмети
Српски језик и књижевност
3 (105)
2 (70)
2 (62)
Страни језик
2 (70)
2 (70)
1 (31)
Физичко васпитање
2 (70)
2 (70)
2 (62)
Математика
2 (70)
2 (70)
1 (31)
Историја
2 (70)
-
-
Рачунарство и информатика
2* (70)
-
-
Географија
1 (35)
-
-
Екологија и заштита животне средине
-
1 (35)
-
Социологија са правима грађана
-
-
1 (31)
Стручни предмети
Техничко цртање
3* (105)
-
-
Машински материјали
2 (70)
-
-
Техничка механика
2 (70)
-
-
Машински елементи
-
3* (105)
-
Техничка физика
-
2 (70)
-
Технологија браварских радова
3* (105)
-
-
Основе браварских радова
6pn (210) + 60b
-
-
Технологија металних конструкција и процесне опреме
-
3* (105)
-
Металне конструкције и процесна опрема
-
12pn (420) + 60b
-
Технологија заварених конструкција
-
-
3* (93)
Заварене конструкције
-
-
18pn (558) + 90b
Предузетништво
-
-
2* (62)
Изборни предмети
Грађанско васпитање
Верска настава
1 (35)
1 (35)
1 (31)
Изборни предмет
-
1 (35)
1 (31)


НАПОМЕНА: ** ученик бира изборни предмет једном у току школовања

Листа изборних предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Стручни предмети
Репаратура машинских делова**
-
1
1
Алати, прибори и мерења**
-
1
1
Основне методе испитивања без разарања
-
-
1
Опште - образовни предмети
Страни језик**
-
1
1
Изабрани спорт**
-
1
1
Историја (одабране теме)**
-
1
1
Изабрана поглавља математике
-
-
1
Индустријска географија**
-
1
1
Ликовна култура**
-
1
1
Музичка култура**
-
1
1
Биологија
-
1
-