ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ ЦНЦ МАШИНАТоком четворогодишњег школовања, ученик се оспособљава за:

Настава из стручних предмета обавља се у школи у рачунарском кабинету и у ЦНЦ лабораторији.
часови означени са * су вежбе
b - блок настава

Назив предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година 4. година
Опште образовни предмети
Српски језик и књижевност
3 (105)
3 (105)
3 (105)
3 (93)
Страни језик
2 (70)
2 (70)
2 (70)
2 (62)
Физичко васпитање
2 (70)
2 (70)
2 (70)
2 (62)
Математика
3 (105)
3 (105)
3 (105)
3 (93)
Рачунарство и информатика
2* (70)
-
-
-
Хемија
2 (70)
-
-
-
Физика
2 (70)
-
-
-
Ликовна култура
1 (35)
-
-
-
Историја
-
2 (70)
-
-
Географија
-
2 (70)
-
-
Социологија са правима грађана
-
-
-
2 (62)
Екологија и заштита животне средине
2 (70)
-
-
-
Стручни предмети
Техничко цртање
4* (140)
-
-
-
Машински материјали
2 (70)
-
-
-
Мерење и контрола квалитета
2* (70) + 30b
-
-
-
Механика
-
2 (70)
2 (70)
-
Машински елементи
-
2* (70)
-
-
Електротехника и електроника
-
2* (70)
-
-
Компјутерска графика
-
3* (105)
-
-
Технологија машинске обраде
-
2* (70)
-
-
Технолошки поступци са контролом
-
2* (70)
-
-
Хидраулика и пнеуматика
-
-
2* (70)
-
Моделирање машинских елемената и конструкција
-
-
3* (105)
-
Технологија за компјутерски управљане машине
-
-
4* (140) + 30b
-
Програмирање за компјутерски управљане машине
-
-
2* (70)
7* (217)
Аутоматизација производње и флексибилни производни системи
-
-
-
2 (62)
Пројектовање технолошких система
-
-
6* (210) + 30b
6* (186) + 90b
Практична настава
4* (140) + 30b
4* (140) + 60b
-
-
Предузетништво
-
-
-
2* (62)
Изборни предмети
Грађанско васпитање
Верска настава
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (31)
Изборни предмет
-
-
2 (70)
2 (62)


НАПОМЕНА: ** ученик бира изборни предмет једном у току школовања

Листа изборних предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година 4. година
Стручни предмети
Обрада метала у пластичном стању**
-
-
2
2
Репаратура машинских делова**
-
-
2
2
Мехатроника**
-
-
2
2
Управљање системом квалитета**
-
-
2
2
Опште - образовни предмети
Изабрана поглавља математике
-
-
2
2
Екологија и заштита животне средине**
-
-
2
2
Историја (одабране теме)**
-
-
2
2
Физика**
-
-
2
2
Биологија**
-
-
2
2
Музичка култура**
-
-
2
2
Логика са етиком**
-
-
2
2