ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛАНа овом смеру, током трогодишњег школовања, ученици се оспособљавају да:

Током школовања ученици ће имати организовано полагање возачког испита за Б и Ц категорију.
часови означени са * су вежбе
b - блок настава>
Назив предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Опште образовни предмети
Мађарски језик и књижевност
3 (111)
2 (70)
2 (64)
Српски као нематерњи језик
2 (74)
2 (70)
2 (64)
Страни језик
2 (74)
2 (70)
1 (32)
Физичко васпитање
2 (74)
2 (70)
2 (64)
Математика
2 (74)
2 (70)
1 (64)
Рачунарство и информатика
2* (74)
-
-
Екологија и заштита животне средине
1 (37)
-
-
Ликовна култура
-
1 (35)
-
Географија
1 (37)
-
-
Историја
2 (74)
-
-
Социологија са правима грађана
-
-
1 (32)
Стручни предмети
Физика
2 (74)
-
-
Технологија материјала
2 (74)
-
-
Саобраћајни системи
2 (74)
-
-
Моторна возила
3 (111)
3 (105)
3 (96)
Основи саобраћајне психологије
-
2 (70)
-
Прописи у друмском саобраћају
-
3 (105)
-
Основи машинства
-
2 (70)
-
Техничка механика
-
2 (70)
-
Превоз терета и путника
-
3 (105)
3 (96)
Терети у транспорту
-
-
3 (96)
Саобраћајна инфраструктура
-
-
3 (96)
Безбедност саобраћаја
-
-
3 (96)
Предузетништво
-
-
2* (64)
Практична настава
6* (222)
6* (210) + 60b
6* (192) + 70b
Изборни предмети
Грађанско васпитање
Верска настава
1 (37)
1 (35)
1 (32)
Изборни предмет
-
1 (35)
1 (32)


НАПОМЕНА: ** ученик бира изборни предмет једном у току школовања

Листа изборних предмета Недељни фонд часова
1. година 2. година 3. година
Стручни предмети
Механизација претовара**
-
1
1
Интегрални транспорт**
-
1
1
Саобраћајна етика**
-
1
1
Опште - образовни предмети
Музичка култура**
-
1
1
Историја (одабране теме)**
-
1
1
Изабрани спорт**
-
1
1